Niepokalana i Wniebowzięta Królowo Polski

– módl się za nami!

Modlitwa Zakonu Marianów Białych św. Ojca Stanisława Papczyńskiego

dana przez papieża Piusa IX

 

Nie znajdzie ludzkość pokoju dopóki nie zwróci się

z ufnością do Miłosierdzia Mojego.

Powiedział Pan Jezus do św. Faustyny

Wiele wskazuje na to, że w bliskiej przyszłości czekają ludzi – w tym Polaków – kataklizmy naturalne i nadprzyrodzone, spowodowane przez żywioły, ludzi i samego diabła a także z woli Boga. Pochłoną one wiele ofiar z powodu wielkich grzechów ludzi wołających o pomstę do nieba. Cierpliwość Boga kończy się, czas miłosierdzia dobiega końca. Nadchodzi czas sprawiedliwości. Dobrze jest odwrócić się od grzechów jak najszybciej i przygotować się na śmierć przez ufność w Miłosierdzie Boże. Dobrze jest uczynić to nie tyle z bojaźni Bożej, ale przede wszystkim z miłości do Boga przez wzbudzanie w sobie aktów miłości Boga i potwierdzanie ich uczynkami. Pan Jezus dał nam wiele środków do uzyskania Jego miłosierdzia i głoszenia Jego miłosierdzia.

1.DLA JEDNOSTEK, RODZIN I MIAST– OBRAZ

Obraz Miłosierdzia Bożego ma być zawieszony                   i czczony

Aby Miłosierdzie Boże ocaliło wierzącego, obraz Miłosierdzia Bożego musi być zawieszony i czczony. Samo zawieszenie bez oddawania czci nie ochroni wierzącego podobnie jak sama cześć miłosierdzia Bożego bez czci oddawanej obrazowi nie wyda chwalebnych owoców. Kult miłosierdzia Bożego u wierzącego musi być pełny, aby był skuteczny. Zawieszenie i cześć obrazu z pewnością spowoduje zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi w godzinę śmierci, ale ochrona całego życia przez miłosierdzie Boże będzie dokonywać się tylko wtedy, gdy wierzący będzie oddawał cześć miłosierdziu Bożemu nieustannie – w słowie, w obrazie i w uczynkach miłosierdzia, bo dopiero wtedy dostąpi miłosierdzia w każdym czasie. Sama cześć obrazu może być wyrażona codzienną modlitwą przed obrazem: JEZU UFAM TOBIE. Nie można traktować obrazu Miłosierdzia Bożego jako talizmanu i sądzić, że wystarczy go zawiesić, aby skorzystać w pełni z ochrony lub błogosławieństwa Miłosierdzia Bożego. Kto pragnie żyć w cieniu miłosierdzia Bożego niech je głosi słowem, obrazem i czynem. Tylko wtedy będzie światłem Miłosierdzia Bożego dla innych i dostąpi Miłosierdzia Bożego w tym życiu i w przyszłym.

2. DLA NARODÓW I PAŃSTW – OGŁOSZENIE PANA JEZUSA KRÓLEM DANEGO NARODU I PAŃSTWA – W POLSCE KRÓLEM POLSKI – PRZEZ INTRONIZACJĘ BOSKIEGO SERCA PANA JEZUSA

Pan Jezus powiedział: Przyjdzie straszna katastrofa na świat. Tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. (...)

Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa (nienarodzonych) i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie, z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga. (…) TYLKO WE MNIE JEST RATUNEK DLA POLSKI. (…)

JEZUS CHRYSTUS KRÓL PAŃSTWA POLSKIEGO

3 . DLA NARODU I PAŃSTWA POLSKIEGO - FLAGA                 Z NAJMIŁOSIERNIEJSZYM SERCEM JEZUSA

Pan Jezus powiedział do Sługi Bożej Rozalii Celakówny:

Ratunek dla Polski jest tylko w Moim Boskim Sercu.

Niepokalana i Wniebowzięta Królowa Polski potwierdziła:

Ratunek dla Polski jest tylko w Sercu Jezusa, Mojego Syna. (....)

Poniżej jest pokazana nowa flaga Polski objawiona św. Faustynie Kowalskiej. Jej opis został usunięty z Dzienniczka przez cenzurę kościelną. Opis ten był wydrukowany w Dzienniczku przed uznaniem kultu Miłosierdzia Bożego w Kościele.

 

Błagajmy nieustannie Boga i Niepokalaną o Wielką Polskę – Katolicką i Narodową!

 

Wielka Polska Katolicka i Narodowa - modlitwa w 1050. Rocznicę Chrztu Polski
WPKN modlitwa.pdf
Dokument PDF [1.2 MB]

Ostatnio napisaliśmy 2. list do Episkopatu i Rządu w sprawie intronizacji Najmiłosierniejszego Serca Jezusa na Króla Polski. Dołączyliśmy naszą propozycję Aktu Intronizacji. Poniżej przedstawiamy ten list w formie używanej na tej stronie. Skan oryginału tego listu znajduje się w dziale LISTY DO EPISKOPATU I RZĄDU.

 

Jeśli popieracie Państwo treść tego listu, prosimy o słowa wsparcia przez stronę www.smkp.pl.

 

Prosimy również o rozpowszechnianie tego listu wszędzie, gdzie jest to możliwe.

LIST OTWARTY DO EPISKOPATU I RZĄDU

W SPRAWIE INTRONIZACJI

NAJMIŁOSIERNIEJSZEGO SERCA JEZUSA
NA KRÓLA POLSKI

 

Poznań, 16-07-2016,

W Dzień NMP Szkaplerznej

 

 

Do Episkopatu Polski

w ręce Przewodniczącego

Komisji Episkopatu Polski

Abp Stanisława Gądeckiego

 

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

 

Do Rządu Polski

w ręce Pani Premier

Beaty Szydło

 

Kancelaria Premiera

     Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król

i Maria Królowa Polski!

 

Wasze Ekscelencje!

 

Po zapoznaniu się z propozycją modlitwy Episkopatu, jaka ma być odmówiona w Łagiewnikach w listopadzie br., która ma być wypełnieniem woli Jezusa w odniesieniu do Intronizacji Najmiłosierniejszego Serca Jezusa stwierdzamy, że jest ona całkowicie niezgodna z wolą Jezusa.

 

Po pierwsze, w projekcie Episkopatu nie ma słowa „intronizacja”, do której Jezus wielokrotnie nawołuje, której sobie życzy i której żąda. Znaczy to, że Episkopat chce dokonać i ogłosić Polakom intronizację bez intronizacji, czyli pozór intronizacji, która nie wyda chwalebnych owoców, bo sama w sobie jest bezpłodna.

 

Po drugie, w ogłoszeniu Jezusa Królem Polski, którego nasz Pan sobie życzy, ma wziąć udział Episkopat i Rząd a nie Episkopat w towarzystwie rządu. Ma być tak, jak za króla Jana Kazimierza, kiedy to król a nie prymas ogłosił Bogarodzicę Królową Państwa Polskiego, Królową Korony Polskiej. Ogłoszenie Bogarodzicy jako Królowej Państwa Polskiego i Chrystusa jako Króla Państwa Polskiego to akty państwowe a nie kościelne, bo Polska to Naród i Państwo a nie Kościół. Kościół z natury nie jest ani narodowy ani państwowy. Kościół powinien być duchowym nauczycielem i wsparciem dla Narodu i Państwa a nie powinien go wyręczać ani zastępować w intronizacji Najmiłosierniejszego Serca Jezusa. Chodzi bowiem nie o poddanie Kościoła Chrystusowi, ale o poddanie Państwa Chrystusowi. Nasz Pan wielokrotnie i jednoznacznie o tym mówił.

Akt intronizacji ma być religijny i polityczny, bo chodzi nie tylko o zbawienie poszczególnych dusz, ale o ocalenie Narodu i Państwa z pożogi wojennej i od kary Bożej, która przyjdzie na świat za grzechy ludzi. Tak właśnie tę kwestię podaje sam Pan Jezus a nie my. Tym bardziej Episkopat nie ma wystarczających podstaw ignorować intencji Jezusa, którego podobno za swego Pana uznaje. Teraz jest okazja pokazać, że Episkopat Polski i Rząd Polski nie upadają na twarz przed światem, ale przed samym Bogiem.

 

Po trzecie, ma być uroczyste ogłoszenie Jezusa Królem Polski i ma to zrobić Polska a nie Kościół w zastępstwie Polski. Inaczej jest to uzurpacja ze strony władz kościelnych praw, które jej nie przysługują, bo Jezus to prawo i ten obowiązek nadał Polsce – czytaj: najwyższym władzom państwowym a nie kościelnym. Wyraźnie o tym mówi, dlatego ustawienie się Episkopatu w pozycji zarządzającego treścią aktu intronizacji jest wyraźną ignorancją i odrzuceniem woli Jezusa Chrystusa w tej kwestii.

 

Jeśli Episkopat twierdzi, że Jezus jest Królem Wszechświata a więc tym samym jest królem Polski to oczywiście ma rację. Nie znaczy to jednak że ogłoszenie Jezusa Królem Polski jest niepotrzebne, bezzasadne czy bez sensu. Lucyfer i jego potomstwo mówią przecież wyraźnie: „Nie chcemy, aby On nad nami królował” choć uznają, że Jezus jest Królem z woli Boga Ojca. Lucyferianie uznają Chrystusa Króla, ale nie chcą poddać się Jego panowaniu. Albo odwrotnie - uznają królowanie Chrystusa, ale nie jako Chrystusa Króla tylko jako Chrystusa Sługi, aby móc Nim rządzić. Czy Episkopat i Rząd są lucyferianami?

My, Słudzy Sług Bożych, nie chcemy, aby nad nami królowali lucyferianie. Nie chcemy w Polsce królestwa Antychrysta. Dlatego żądamy intronizacji Chrystusa na Króla Polski. Chcemy być poddanymi Chrystusa Króla Polski duchowo i materialnie. Chcemy, aby Jezus Chrystus nad nami królował jako Król Chwały, który uczyni Polskę potężną i świętą, gdy Polacy staną się poddanymi Króla nad sobą a nie Sługi nad sobą. Sługa bowiem służy a król króluje. Sługa wykonuje polecenia króla a nie odwrotnie. Sługa może dobrze służyć ludziom tylko wtedy, kiedy ma władzę króla jak Józef w Egipcie. Sługa bez uznania jego królewskiej władzy przez króla i lud nie udzieli ludowi tych dóbr, których lud potrzebuje do życia wiecznego i doczesnego.

 

Nasz Pan powiedział:

Polskę szczególnie umiłowałem a jeśli będzie posłuszna woli Mojej wywyższę ją w potędze i świętości.”

Episkopat i bierny w tej sprawie Rząd, który nie wypełnia woli Bożej, będzie winny kary Bożej, która spadnie na Polskę a która będzie poniżeniem Polski jakiego nigdy nie było i grzeszności Polaków, która przekroczy wszystkie granice.

Pewnego dnia Naród Polski obudzi się cały i wtedy zrozumie, jak bardzo był mamiony i oszukiwany przez Episkopat i Rząd w sprawie intronizacji. Stanie się to wtedy, gdy w Polsce nastąpią akty terroru muzułmańskiego i przejdzie przez Polskę III wojna światowa.

Jeśli tak się stanie, to Naród Polski nie odpuści kary ani Episkopatowi ani Rządowi, który zignorował wolę Jezusa Chrystusa dotyczącą dokonania rzeczywistej a nie pozornej intronizacji.

 

Jeśli Episkopat i Rząd nie wie, jakiej intronizacji Jezus Chrystus oczekuje od Episkopatu i Rządu w Polsce, to przedstawiamy naszą propozycję Aktu Intronizacji dla Episkopatu i Rządu. Ta propozycja zawiera WSZYSTKIE życzenia Jezusa dotyczące Intronizacji Jego Najmiłosierniejszego Serca i uroczystego ogłoszenia Chrystusa Królem Polski.

Nie rościmy sobie pretensji do ostatecznej redakcji tego aktu. Twierdzimy tylko, że jeśli intronizacja ma być rzeczywista a nie pozorna, to wszystkie treści z tego aktu powinna w sobie zawierać.

Możemy też przedstawić analizę treści propozycji Episkopatu i udowodnić, zdanie po zdaniu, że takiej modlitwy Jezus w kwestii intronizacji po prostu nie chce, bo nie jest ona zgodna z Jego intronizacyjnym życzeniem, z Jego pragnieniem, z Jego wolą.

 

Prosimy więc, by Episkopat i Rząd wzięli pod uwagę naszą propozycję modlitewną, bo sprawa intronizacji rzeczywistej a nie pozornej jest zbyt wielkiej wagi.

 

 

Z poważaniem

 

W Imieniu Stowarzyszenia Niepokalanej i Wniebowziętej Marii Królowej Polski

 

 

Mirosław Karaśkiewicz

Prezes

 

 

W załączeniu:

Propozycja Aktu Intronizacji dla Episkopatu i Rządu zgodna w wolą Jezusa Chrystusa.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

AKT INTRONIZACJI

NAJMIŁOSIERNIEJSZEGO SERCA JEZUSA

W PAŃSTWIE POLSKIM

 

Panie, Boże nasz, Królu Jezu Chryste!

Najmiłosierniejsze Serce Jezusa! Królu i Celu serc wszystkich Polaków!

 

Oto my, Episkopat Polski i Rząd Polski, w Imieniu Narodu Polskiego, klękamy przed Tobą i pokłon najniższy składamy Tobie jako naszemu Bogu, Królowi i Panu.

W imieniu Narodu Polskiego, intronizujemy Twoje Najmiłosierniejsze Serce w Państwie Polskim. A przez intronizację Twego Boskiego Serca w Polsce ogłaszamy Ciebie, Panie Jezu, naszym królem. Bądź naszym Bogiem, Królem i Panem w Narodzie i Państwie Polskim.

Uznajemy, że tylko w Twoim Najmiłosierniejszym Sercu jest ratunek dla Polski w tych niebezpiecznych czasach, dlatego przyrzekamy podać się Twemu Boskiemu Sercu  i Twemu prawu w Narodzie i Państwie Polskim.

Najmiłosierniejszy Jezu Chryste!

Uznajemy Ciebie, przez tę intronizację, za swego Boga, Króla i Pana w zupełności, zarówno w poszczególnych częściach kraju jak i w całym państwie, z rządem na czele, w Imieniu Narodu Polskiego.

Przyrzekamy porzucić nasze grzechy osobiste i narodowe.

Prosimy Ciebie, daj nam światło i moc do porzucenia naszych grzechów, szczególnie grzechów nieczystych, morderstw (nienarodzonych) i nienawiści.

Jako Episkopat i Rząd zobowiązujemy się propagować w narodzie nabożeństwa wynagradzające w kościołach i w domach prywatnych, a także w kaplicach sejmu i senatu oraz w pałacu prezydenckim.

Przez akt intronizacji Twego Najmiłosierniejszego Serca w Narodzie i Państwie Polskim przyjmujemy Ciebie, Panie Jezu Chryste, za Króla w całym tego słowa znaczeniu, to znaczy oddajemy Tobie pełnię władzy nad Narodem i Państwem Polskim we wszystkich dziedzinach życia narodowego i państwowego.

Panie Jezu Chryste! Chcemy, abyś nad Polakami królował!

Panie Jezu Chryste! Chcemy, abyś nad Polską królował!

Chcemy, aby Twoje Najmiłosierniejsze Serce było Królem i Celem Narodu i Państwa Polskiego, zawsze, wszędzie i we wszystkim, abyś wywyższył Polskę w potędze i świętości!

Uczyń serca nasze według Serca Twego! Uczyń nas miłosiernymi dla przyjaciół i sprawiedliwymi dla wrogów katolicyzmu i polskości w Polsce!

Chcemy być wzorem i przykładem światła i życia Bożego dla całego świata!

Niech panowanie Boskiego Serca Pana Jezusa jako Króla Miłości zostanie uznane i przyjęte przez rząd, niech przemienia jego nastrój i zdobędzie zaufanie podwładnych!

Spraw abyśmy byli, jako Kościół, Naród i Państwo nie tylko prości jak gołębice, ale też przebiegli jak węże, aby w porę rozpoznać podstępy naszych wrogów i byli mądrzy przed szkodą!

Niech panowanie Najmiłosierniejszego Serca Twego trwa w Narodzie i Państwie Polskim aż do skończenia świata!

 

Najmiłosierniejsze Serce Jezusa!

Jeśli okażesz Polakom Twoje miłosierdzie i pomożesz nam zwyciężyć wszystkie węże i skorpiony w Polsce to, jako Rząd Polski, ślubujemy Tobie:

  1. Ślubujemy głosić chwałę Najmiłosierniejszego Serca Jezusa na wszystkich ziemiach polskich

  2. Ślubujemy doprowadzić do ustanowienia święta Jezusa Chrystusa Króla Polski.

  3. Ślubujemy propagować i wspierać w Państwie Polskim prawdziwe miłosierdzie, które jest oparte na sprawiedliwości, i które jest zawarte w słowach: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Będziemy propagować tylko miłosierdzie, które pochodzi od Boga i prowadzi do Boga.

Będziemy odrzucać i potępiać w państwie polskim każdy objaw fałszywego miłosierdzia, które nie pochodzi od Boga i nie prowadzi do Boga, i które jest oparte na niesprawiedliwości, przez co dąży do zniszczenia Narodu i Państwa Polskiego. Fałszywe miłosierdzie, które nie pochodzi od Boga i nie prowadzi do Boga, będziemy demaskować, aby nie było w Polsce rozpowszechniane ani w słowach ani w obrazach ani w czynach.

 

Tak nam dopomóż, Panie Boże, w Trójcy Świętej Jedyny oraz Niepokalana i Wniebowzięta Królowo Polski i wszyscy święci polscy a także przyjaciele Polski w niebie, w czyśćcu i na ziemi! Amen.

 

 

W 1050. rocznicę Chrztu Polski i w 360. rocznicę Intronizacji Bogarodzicy jako Królowej Państwa Polskiego.

W ostatnim czasie problemem dla Europy stali się imigranci, głównie muzułmańscy. Sa oni zwani nachodźcami ponieważ wdzierają się do Europy nielegalnie.

Jest to nie tylko problem ludnościowy, ale kulturowy i religijny.

W przypadku Polski jest to prooblem istotny, ponieważ Ewangelia i Koran to przeciwieństwa, które nie dadzą pogodzić się ze sobą.

Prawdziwy katolicyzm nigdy nie był w zgodzie z islamem i nigdy nie będzie ze względów doktrynalnych.

Koran, święta księga islamu, otwarcie zaprzecza Bóstwu Jezusa. Koran mówi:

Bóg-Allah – to tylko jeden Bóg!

On jest nazbyt wyniosły,

by mieć syna! (Sura 4)

Stwórca niebios i ziemi!

Jakże On mógłby mieć syna

przecież On nie miał wcale towarzyszki?! (Sura 5)

Ponadto, Koran zaprzecza śmierci Jezusa na Krzyżu i Jego Zmartwychwstaniu. Z Koranu dowiadujemy się, że Chrystus został wzięty do Boga z pominięciem męczeńskiej i Odkupieńczej śmierci i Zmartwychwstania.

Dlatego Pismo św. wzywa do nieprzyjmowania muzułmanów jako nieprzyjaciół w wierze. Św. Jan zaleca w liście, aby chrześcijanie nie przyjmowali muzułmanów, bo są tymi, którzy nie trwają w nauce Chrystusowej i nie uznają Jezusa za Syna Bożego – nie mają więc Ojca i Syna a Pismo mówi:

Wszelki, który odstępuje, a nie trwa w nauce Chrystusowej, Boga nie ma. Kto trwa w nauce, ten i Ojca i Syna ma. Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu, ani go pozdrawiajcie". Drugi list św. Jana 8-10

Dlatego wołamy:

STOP ISLAMIZACJI POLSKI!

 

O polityce wobec imigrantów — św. Tomasz z Akwinu

 

imigracja musi mieć na uwadze dwie rzeczy:

— pierwsza to jedność narodu; a druga to dobro wspólne.

 

imigrant powinien nie tylko czerpać korzyści z systemu danego państwa, ale zdawać sobie sprawę z obowiązków, wynikających z przystąpienia do pełnej wspólnoty z danym narodem.

 

Państwo zaś nie musi przyjmować wszystkich imigrantów, a już w szczególności tych, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż nie będą się integrować i będą prowadzić działania wrogie wobec obywateli.”

------------------------------------------------------------------------

Dlaczego Kościół posoborowy odszedł od tomizmu i narzuca narodom katolickim imigrantów islamskich?

Stanowisko SMKP w sprawie przybyszów do Polski:

NASZE STANOWISKO JEST HIERARCHICZNE – NIE MA  W NIM RÓWNOŚCI, BO RÓWNOŚĆ JEST CZĘSTO NIESPRA-WIEDLIWOŚCIĄ A W TYM PRZYPADKU NA PEWNO.

Pierwsze: uchodźcy ekonomiczni – NIE, uchodźcy wojenni TAK, ale pod warunkami i też nie wszyscy.

Najpierw POLACY (repatrianci z Kazachstanu, Ukrainy oraz innych krajów), potem niePolacy a antyPolacy – czyli muzułmanie – NIE! Bo islam jest formacją polityczną pod przykrywką religii! Na początku jest to głoszenie pokoju a na końcu wojny!

Dalej:

Najpierw KATOLICY, potem nieKatolicy (chrześcijanie), potem niechrześcijanie, ale antyKatolicy – czyli muzułmanie – NIE!

Napisaliśmy do Pana Prezydenta i Pani Premier w sprawie delegalizacji islamu w Polsce. Nasze pismo zostało przekazane do MSWiA – Departament Wyznań Religijnych. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że na mocy aktualnego prawa obowiązującego w Polsce delegalizacja islamu jest niemożliwa. NIESTETY! Obie odpowiedzi z MSWiA-DWR znajdują się w dziale LISTY...

Oto POKOJOWY ISLAM

– muzułmanin rozbija figurę Niepokalanej o ziemię.

Obejrzyj video URL: https://youtu.be/UIwnu4OGB1A

http://gloria.tv/media/kaCvnB2Sw65

 

POKOJOWI ISLAMIŚCI NIE UTOŻSAMIAJĄ TRÓJCY ŚWIĘTEJ Z ALLACHEM, ALE GŁOSZĄ:

 

JEZUS JEST NIEWOLNIKIEM ALLACHA.

 

ISLAM PODBIJE RZYM.

 

OTO ODPOWIEDŹ POKOJOWYCH KATOLIKÓW:

Innowiercom i ateistom głosimy:

A oto co pisze

Henryk Sienkiewicz o muzułmanach

Z książki: Pisma Henryka Sienkiewicza – tom XXVIII – Listy z Afryki – cz II. - Warszawa – Nakład Redakcyi Tygodnika Ilustrowanego (dodatek bezpłatny) – 1901.

Cenzura rosyjska: Wolno drukować, Warszawa,  3 listo-pada 1900 r.

W rozdziale: Murzyni chrześcijanie i mahometanie autor pisze:

Tak wyglądają misye, gdy się chce patrzeć na nie okiem artysty. Ale po za tem i po za działalnością swą czysto religijną, mają one i inne znaczenie. Naprzód walczą z niewolnictwem i wspierają europejski humanitarny ruch przeciwniewolniczy potężniej, niż wszelkie środki, potężniej nawet niż pancerniki i działa. Powtóre walczą z islamem, tą największą plagą Afryki, która, jak już wspomniałem, czyni murzyna murzynowi wilkiem, i z której płynie wszystko złe, bo i samo niewolnictwo i krwawe razye i chaos stosunków i zaguba całych narodów. Słyszałem zdania, że, ponieważ praca w Afryce wspiera się na niewolnictwie, przeto, podciąwszy niewolnictwo, burzy się od razu wszelkie stosunki społeczne i wprowadza w nie zamęt. Jest to obawa płonna. Ochrzczony i wolny murzyn będzie zawsze pracował, raz dlatego, że mu misyonarz wskazuje pracę, jako drogę, wiodącą do zbawienia, powtóre dlatego, żeby miał co jeść z rodziną. Ale murzyn mahometanin, przy pierwszej lepszej sposobności, rad porzuca łopatę dla strzelby i, dobrawszy towarzyszów, idzie w głąb kraju, by tam napadać na wioski rolnicze lub pasterskie, wycinać ludność męską, uprowadzać w niewolę kobiety i dzieci lub zagarniać stada. Wobec tego, przy niepewności o jutro, nikt nie chce pracować, i kraj zamienia się w dziką i krwawą pustkę. Islam znaczy tyle, co niewolnictwo – niewolnictwo zaś to wojna, dzikie napady, zaniechanie pracy, morze krwi, morze łez, zastój i bezład. Ludzie, stojący zdala od tych stosunków, nie zawsze to rozumieją i głoszą, że gdyby misye nie walczyły z islamem, łatwiejby spełniły swe zadanie, gdy tymczasem pogodzić się z islamem byłoby to dla misyonarzy zrzec się po prostu racji bytu. (s. 73-74)

 

 

PS. Co na to pan Bartłomiej Sienkiewicz?

 

Wielki ajatollah Iraku Ahmad al-Bagdadi: Porywanie kobiet i burzenie kościołów jest prawdziwym islamem

Opublikowano 27/10/2015 by emjot

 

Wielki ajatollah Iraku Ahmad-al-Bagdadi powiedział:

Chrześcijanie mają tylko 3 warianty: — przyjąć islam, — jeśli odmawiają i chcą pozostać chrześcijanami, — powinni płacić, — jeśli odmawiają, — walczymy z nimi, — porywamy ich kobiety, burzymy kościoły – to jest islam”.

 

***

Na zarzuty prowadzącego program o tym, — że islam nie może nauczać podobnie nietolerancyjnego zachowania, ajatollah podniesionym głosem zaprotestował:

— „Proszę mnie posłuchać! — Jestem nauczycielem islamu (al-fatih), a pan zaledwie dziennikarzem.

Ja na pewno wiem lepiej! — Pan będzie mnie pouczał jak wierzyć?

To są słowa Allaha!”

————————————————————————————

sedmitza.ru/krytyka-islamu.blogspot.com

 

paź – 24 – 2015

Za; http://ndie.pl/wielki-ajatollah-iraku-ahmad-al-bagdadi-porywanie-kobiet-i-burzenie-kosciolow-jest-prawdziwym-islamem/

 

https://forumemjot.wordpress.com/2015/10/27/wielki-ajatollah-iraku-ahmad-al-bagdadi-porywanie-kobiet-i-burzenie-kosciolow-jest-prawdziwym-islamem/#more-46415

Tak wołał ks. Jacek Międlar na Marszu Niepodległości

11-11-2015. My to wołanie całkowicie popieramy!

Obejrzyj wołanie księdza Jacka Międlara.      Zarząd SMKP

Po wystąpieniu na Marszu Niepodległości 11-11-2015 Ksiądz Jacek Międlar został przeniesiony w lutym 2016 roku z Wrocławia najpierw do Zakopanego a potem do zakonu zamkniętego, aby nie mógł publicznie prowadzić Polaków do Boga przez polskość.

Homilie katolicko-narodowe ks. Jacka Międlara CM znajdują się w górze strony w dziale: HOMILIE KATOLICKO-NARODOWE. KS. MIĘDLAR I INNI

Wrocław przeciw islamowi - Justyna Helcyk ONR

 

Opublikowany 03.04.2016

Bomby w Paryżu, bomby w Brukseli, mają Allaha, bo krzyża nie chcieli” "Płacze Anglia, płacze Francja, tak się kończy tolerancja", "Ewangelia, a nie Koran", "Jasna Góra, a nie Mekka"

To jest nasza ziemia, nasze miasto, nasz kraj. Tutaj panuje Jezus Chrystus, a nie Allah! Państwo Islamskie każdego dnia morduje niewinnych w bestialski sposób, jawnie walczy z chrześcijaństwem. To ono stworzyło wojujący dżihad. W Afryce wojownicy Boko Haram palą całe miasta i wioski. Żywcem płoną dzieci. To zbrojne ramię islamu od lat morduje w imię Allaha. My jesteśmy żywym kościołem Chrystusa. Będziemy walczyć do końca i gdy trzeba, staniemy w obronie naszej wiary - stwierdziła bez ogródek J. Helcyk. Przeciw islamowi w Europie, manifestacja we Wrocławiu 02.04.2016

Tutaj panuje Jezus Chrystus, a nie Allah!

 

W Polsce panuje Jezus Chrystus, a nie Allah!

Ewangelia a nie Koran!

 

Całkowicie zgadzamy się ze słowami Justyny Helcyk.

Zarząd SMKP

Ks. Jacek Międlar: Kazanie w Katedrze Białostockiej z okazji 82 rocznicy powstania ONR

Ks. Jacek Międlar utworzył wlasne konto na youtube, skąd mówi prawdę o Kościele, o jego naucaniu i praktyce. Poniżej przedstawiamy wypowiedź ks. Jacka pt. Liberalizm katolicki. Wypowiedź ta oraz inna pt. Bóg jest Dobry i… Sprawiedliwy znajduje się w dziale: Homilie katolicko-narodowe. Jest również wypowiedź dr Stanisława Krajskiego: Ks. Międlar – dla kogo jest zagrożeniem w dziale: Ks. Jacek Międlar i ONR.

Módlmy się za Księdza Jacka Międlara i Panią Justynę Helcyk, którzy dają nam przykład postaw prawdziwie katolickich i polskich!

Zaślepieni krótkowzrocznością i głupotą Politycznie Poprawnych, nie zdajecie sobie sprawy lub nie chcecie zdać sobie sprawy, że toczy się już wojna religijna. Wojna, którą oni nazywają dżihadem. Wojna, która (…) ma na celu podbój naszych dusz i zlikwidowanie naszej wolności. Wojna, która jest prowadzona po to, by zniszczyć naszą cywilizację... (…) Otępieni propagandą fałszu nie przyjmujecie do wiadomości, że jeśli nie zaczniemy się bronić, jeśli nie będziemy walczyć, dżihad zwycięży. (…) Zmiecie naszą kulturę, naszą sztukę, naszą naukę, naszą tożsamość, naszą moralność, nasze wartości.”

 

Oriana Fallaci „Wściekłość i duma”

W związku z możliwością islamizacji Polski napisaliśmy list do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i Pani Premier Beaty Szydło o tej samej treści. Listy są przedstawione w dziale LISTY DO EPISKOPATU I RZĄDU. Jeśli popieracie Panstwo treść tych listów prosimy o słowa wsparcia przez stronę internetową.

 

Chcesz wiedzieć więcej o islamie?

Zajrzyj do działu PRAWDA O ISLAMIE

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o islamie i relacjach katolicko-islamskich przeczytaj MRP 7-2015, którego zajawka jest poniżej, a który w całości znajduje się w dziale Maria Regina Poloniae do przeczytania i do ściągnięcia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o  polityce MULTI-KULTI, jej przyczynach i skutkach - bo z niej wynika islamizacja Europy - przeczytaj MRP 8-2015, którego zajawka jest poniżej, a który w całości znajduje się w dziale Maria Regina Poloniae do przeczytania i do ściągnięcia

 

Chcesz wiedzieć więcej o multi-kulti?

Zajrzyj do działu PRAWDA O MULTI-KULTI.

 

 

I. KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO

 

STRONA GŁÓWNA PO POLSKU
STRONA GŁÓWNA 2014 PO POLSKU.pdf
Dokument PDF [1.4 MB]

1. NIEPOKALANA I WNIEBOWZIĘTA

  KRÓLOWA PAŃSTWA POLSKIEGO

 

Stowarzyszenie Marii Królowej Polski powołaliśmy do istnienia dla większej chwały Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Marii Królowej Polski w Polsce i na świecie. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Niepokalanej i Wniebowziętej Marii Królowej Polski.

 

Stowarzyszenie Marii Królowej Polski założyliśmy urzędowo dnia 8 maja 2012 roku po likwidacji Stowarzyszenia Mancinelli założonego 8 grudnia 2009 roku.

Stowarzyszenie powstało, aby zrealizować cele naszej Matki i Królowej. Nasza Matka objawiła się trzykrotnie jako Królowa Polski, włoskiemu jezuicie, Słudze Bożemu Juliuszowi Mancinellemu.

Ojciec Juliusz szukał tytułu Matki Bożej innego niż dotychczasowe. Wtedy w Neapolu, 14 sierpnia 1608 roku, objawiła się jemu Matka Boża i powiedziała:

A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie...

Ojciec Święty Aleksander VII zaaprobował to objawienie i pozwolił Ojcu Juliuszowi przedstawić je Narodowi i Państwu Polskiemu. Kiedy Ojciec Juliusz przybył do Polski, wówczas Polacy dowiedzieli się, że są Narodem Wybranym Niepokalanej i Wniebo-wziętej Królowej Polski, która wielkie rzeczy             zamierza dla Królestwa Polskiego (dzisiaj państwa)     z powodu osobliwej miłości Polaków do Bogurodzicy.

W czasie pobytu Ojca Juliusza w Polsce, podczas Mszy świętej, którą odprawiał w Krakowie na Wawelu        8 maja 1610 roku za pomyślność Królestwa Polskiego, w chwili Memento za żywych, objawiła się Bogurodzica w olśniewającym królewskim majestacie i powiedziała:

JA JESTEM KRÓLOWĄ POLSKI. JESTEM MATKĄ TEGO NARODU, KTÓRY JEST MI BARDZO DROGI, WIĘC WSTAWIAJ SIĘ DO MNIE ZA NIM I O POMYŚLNOŚĆ TEJ ZIEMI BŁAGAJ NIEUSTANNIE,    A JA CI ZAWSZE BĘDĘ, JAK JESTEM TERAZ, MIŁOŚCIWĄ.

Objawienie to posiada aprobatę ówczesnego papieża Aleksandra VII, imprimatur biskupów niemieckich, biskupa wileńskiego oraz aprobatę ks. kard Adama Stefana Sapiehy.

W trzecim objawieniu, w Neapolu 15 sierpnia 1617 roku, Matka Boża powiedziała:

Juliuszu, synu mój! Za cześć i miłość, jaką otaczasz tajemnicę mego Wniebowzięcia, ujrzysz Mnie za rok w chwale w niebios. Tu jednak, na ziemi, nazywaj Mnie zawsze Królową Polski!

Maria Królowa Polski chce w Polsce królować i opiekować się Polakami oraz zapewnić pomyślność ziemi polskiej. Stąd dla stowarzyszenia są do zrealizowania trzy cele:

1. Odnowa Intronizacji Lwowskiej w Polsce przez najwyższe władze państwowe i kościelne, aby Bogurodzica Maria była znowu Królową Państwa Polskiego, uznaną przez współczesnych Polaków.

2. Świętość Narodu Polskiego, aby okazał się narodem potomstwa Niewiasty miażdżącej głowę Węża.

3. Pomyślność Ziemi Polskiej przez nieustanne błaganie.

Czwartym celem stowarzyszenia jest doprowadzenie do wznowienia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ojca Juliusza Mancinellego, aby został beatyfikowany i kanonizowany.

Piątym celem stowarzyszenia jest doprowadzenie do Intronizacji Najmiłosierniejszego Serca Jezusa Chrystusa Króla Polski w Państwie Polskim.

 

Stowarzyszenie propaguje kult Królowej Polski w Licheniu z dwóch powodów: po pierwsze Matka Boża ma przy Sercu Orła Białego, który jest godłem narodowym i państwowym Polski, a po drugie: ponieważ obraz licheński, wiszący przedtem w Lasku Grąblińskim, jest ostatnią znaną kopią z tzw. kopii bledzewskich i rokitniańskich, w których Matka Boża Królowa Polski jest z Orłem Białym na piersiach, co jest ilustracją objawień danych Słudze Bożemu Juliuszowi Mancinellemu.

 

W sprawie potwierdzenia Intronizacji Lwowskiej w Państwie Polskim z okazji 360. rocznicy ogłoszenia Bogarodzicy Królową Państwa Polskiego napisaliśmy list do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Taki sam list wysłaliśmy do Pani Premier Beaty Szydło. Jest on w dziale LISTY DO EPISKOPATU I RZĄDU

Jeśli popieracie Państwo treść tego listu, prosimy o słowa wsparcia przez stronę www.smkp.pl lub bezpośrednio na adres smkp@plusnet.pl

 

 

LOGO STOWARZYSZENIA

Istotą nowego logo jest umieszczenie Niepokalanej i Wniebowziętej Marii Królowej Polski w Trójcy Świętej jako Córki Ojca, Matki Syna i Oblubienicy Ducha Świętego nad błogosławioną Ziemią Polską.

Głosimy Niepokalaną i Wniebowziętą Marię Królową Polski w Trójcy Świętej. Stąd w naszym logo znajduje się Ojciec, Syn i Duch Święty w symbolach: Miłosiernego Oka w trójkącie, Najmiłosierniejszego Serca Jezusa na fladze Polski oraz Najświętszego Imienia MARIA – Matki Miłosierdzia i Matki Narodu Polskiego w otoczeniu dwunastu gwiazd nad głową Orła Białego, co pokazuje Bogarodzicę jako Królową Korony Polskiej i Oblubienicą Ducha Świętego.

W Niepokalanej zamieszkuje Duch Święty i przez Niepokalaną oświeca Polaków podobnie jak w Wieczerniku oraz udziela wszelkich darów przez ręce Niepokalanej. Imię MARIA nad głową Orła Białego jest w kościele łacińsko-polskim znakiem zwycięstwa Orła Białego – Narodu Polskiego – nad nieprzyjaciółmi Boga i Polski, jakie wielokrotnie Polacy odnosili w historii. Orzeł Biały ma krzyż w koronie zamkniętej, co jest wyrazem otrzymania władzy od samego Boga w Trójcy Świętej Jedynego za przyczyną Niepokalanej i Wniebowziętej Królowej Polski oraz oznacza niepodleganie Polski jako Kościoła, Narodu i Państwa żadnemu obcemu władcy poza Bogiem samym.

Król w imieniu Narodu Polskiego sprawuje władzę pod hasłem: DZIEL I ŁĄCZ, co oznacza oddzielanie dobra od zła (czego symbolem jest miecz) oraz łączenie dobra z dobrem (czego symbolem jest berło). Naród Polski z woli Boga sprawuje władzę nad Ziemią Polską, która w logo jest czerwona, ponieważ została zroszona krwią katolików polskich. Walczyli oni nie tylko, aby ziemia polska była własnością Polaków, ale by Ziemią Polską rządzili katolicy a nie innowiercy i inne nacje. Polacy walczyli z wiarą, pokojowo i militarnie, aby Polska była od morza do morza dla wszystkich, którzy uznają katolicyzm i polskość w Polsce.

 

 

 

* * *

Intronizacja Marii Królowej Polski po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 nie została odnowiona przez władze państwowe i kościelne. Dlatego dzisiaj Maria Królowa Polski nie jest królową państwa polskiego. A król Jan Kazimierz w imieniu Narodu Polskiego poświęcił Bogurodzicy Marii Państwo Polskie. Powiedział:

Ciebie za Patronkę moją i za Królową moich państw dziś obieram.

Dokładne informacje na ten temat znajdują się w dziale ODNOWA INTRONIZACJI LWOWSKIEJ... oraz w broszurze NIEPOKALANA KRÓLOWA POLSKI.

 

2. JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI

 

Oprócz dążenia do odnowy Intronizacji Lwowskiej Bogurodzicy Marii w państwie polskim stowarzyszenie dąży do Intronizacji Najmiłosierniejszego Serca Jezusa Chrystusa Króla Polski w Państwie Polskim.

Intronizacja Najmiłosierniejszego Serca Jezusa Króla Polski została podjęta przez stowarzyszenie na podstawie wezwania znajdującego się w Litanii do Najświętszego Serca Jezusa, które brzmi:

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich – zmiłuj się nad nami.

W okresie międzywojennym Pan Jezus wielokrotnie objawiał się Słudze Bożej Rozalii Celakównie i oznajmiał jej, że chce być ogłoszony Królem Polski przez Intronizację Najświętszego Serca. Pan Jezus chce być naszym królem w pełnym tego słowa znaczeniu ogłoszonym przez najwyższe władze kościelne i najwyższe władze państwowe w Polsce – przez Episkopat i Rząd. Powiedział wyraźnie:

Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa (nienarodzonych) i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie, z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga. Niech Ojciec nie zapomina o Intronizacji, bo TYLKO WE MNIE JEST RATUNEK DLA POLSKI. (...)

Rozalia mówi:

Pan Jezus w szczególny sposób chce być naszym Królem, tego On sobie życzy. Polska musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez intronizację (…). Intronizacja to nie tylko forma ofiarowania się, ale odrodzenie serc, poddanie ich pod słodkie panowanie Miłości!

Postać objawiająca się Rozalii powiedziała:

Patrz, dziecko! Królestwo Chrystusowe przychodzi do Polski przez intronizację (…)

Maria Królowa Polski powiedziała:

Ratunek dla Polski jest tylko w Sercu Jezusa, Mojego Syna. (....)

Rozalia powiedziała do swego kierownika duchowego:

Ojcze Kochany, coś dziwnego dzieje się w mej duszy, czuję przeogromne pragnienie, by wszystko uczynić i przecierpieć, by Jezus mógł swobodnie panować w naszej ukochanej Ojczyźnie, a przez Polskę, by zawładnął całym światem. Śmiem to twierdzić stanowczo, że Polska będzie silną potęgą, najsilniejszą nie tylko w Europie, ale na całym świecie, jeśli usłucha wezwania Pana Jezusa, a jeśli nie, to zginie. To nie są moje myśli i słowa (…). To mi pokazał Pan Bóg.

Postać do Rozalii:

Wskazała na Amerykę i Australię i rzekła z bólem: „Czyż za te dusze Chrystus nie cierpiał? Czyż one nie są odkupione Jego Najświętszą Krwią? Trzeba je, dziecko, włączyć, szczególnie Amerykę. (....)

Oświadczam ci to, moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. Przyjdzie straszna katastrofa na świat. (...)

Państwa oddane panowaniu Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie już „jedna owczarnia i jeden pasterz (...)

Dokładniejsze informacje na ten temat znajdują się na stronie www.smkp.pl w dziale: INTRONIZACJA NAJMIŁOSIERNIEJSZEGO SERCA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI.

Konsekwencją tej i takiej intronizacji ma być nowa flaga Polski objawiona przez Jezusa św. Faustynie Kowalskiej (niestety usunięta z Dzienniczka natychmiast po uznaniu przez Kościół kultu Miłosierdzia Bożego). Szukamy Dzienniczka nieocenzurowanego.

Chodzi teraz nie o Polskę, ale o Królestwo Boże, które w Polsce ma się rozpocząć i szerzyć na cały świat – napisał kardynał August Hlond. I w innym miejscu:

 

Trzeba nam odrodzić serca w Chrystusie. Dopiero z serc tak odrodzonych wytrysną niby ze skalnego źródła wody żywe i czyste. Podnieśmy się ze snu. Wpartujmy się w zorzę polarną wielkiego odrodzenia. Idźmy z Chrystusem w naród i w jego życie, na pracę, na niewygody, na upokorzenia, na czyn osobisty, na ofiarę każdą, na wielkie skoordynowane działanie.

 

(…) Mam wielką ambicję i zamiar najserdeczniejszy uczynić z kraju wzór narodu katolickiego, złączonego 

w zgodnym życiu przez zasady wiary chodzi mi

o tryumf Chrystusa w duszach, w jednostkach,

w rodzinnej zbiorowości, w życiu państwowym ...

 

 

 

Obraz Jezusa Chrystusa Króla Państwa Polskiego został namalowany w Polsce przez artystę malarza Grzegorza Tomkowicza.

 

PIELGRZYMKA DO SPYCIMIERZA W INTENCJI PRZYSPIESZENIA INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
MRP 3-2015-SPYCIMIERZ.pdf
Dokument PDF [13.4 MB]

CAŁĄ RELACJĘ MOŻNA PRZECZYTAĆ W DZIALE: PIELGRZYMKA DO SPYCIMIERZA 2015 W INTENCJI PRZYSPIESZENIA INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI

NASZA DROGA DO INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

 

Nie idziemy drogą ks. Natanka, bo jest to intronizacja Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata z Sercem Bolesnym, a nie Króla Polski. Taki jest obraz tej intronizacji.

 

Nie idziemy drogą ks. Kiersztyna, bo jest to intronizacja Jezusa Chrystusa Króla Polski, ale bez jakiegokolwiek Serca. Taki jest obraz tej intronizacji.

 

Idziemy drogą Polaków i Polonii, którzy ufundowali obraz Jezusa Chrystusa Króla Polski w koronie z Orłami i Sercem Miłosiernym w chwale. Obraz ten został zaniesiony na Jasną Górę w 2011 roku (patrz video na naszej stronie). Obraz ten jest wyrazem intronizacji według objawień św. Faustyny i SB Rozalii Celakówny. Tylko ten wizerunek przedstawia Jezusa Króla Polski z Sercem Miłosiernym, co zgadza się z objawieniami SB Rozalii Celakówny oraz z nową flagą Polski z Najmiłosierniejszym Sercem Jezusa, objawionej św. Faustynie Kowalskiej. Naszym zdaniem Pan Jezus chce w Polsce intronizacji Najmiłosierniejszego Serca Jezusa Króla Polski – prywatnej i publicznej – która zjednoczy serca wszystkich Polaków. Wyrazem tego zjednoczenia Polaków z Jezusem i Jezusa z Polakami będzie nowa flaga Polski z Najmiłosierniejszym Sercem Jezusa Chrystusa Króla Polski. Takiej wizji nie ma ani u ks. Natanka ani u ks. Kiersztyna. Dlatego prosimy zwolenników obu kapłanów o refleksję i ostateczne uznanie jednej wersji intronizacji zgodnej z wolą Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Ktokolwiek popiera drogę Polaków i Polonii do intronizacji wyrażonej w tym obrazie i taką właśnie intronizację – prosimy nas wesprzeć w naszych wysiłkach. My wesprzemy każdą inicjatywę intronizacyjną, w której obraz Jezusa Króla Polski z nową flagą Polski będzie na pierwszym miejscu – przed i ponad wszystkimi pozostałymi obrazami Jezusa Króla.

Nasza postawa wynika nie tylko z prawdy, ale z chęci powstrzymania wrogów katolicyzmu i polskości, którzy być może intronizują Jezusa w Polsce, ale będzie to intronizacja fałszywa, bo po niej Jezus nie będzie Królem Państwa Polskiego, lecz jedynie królem w Kościele polskim. A nie o taką intronizację Jezusowi chodzi.

 

6 czerwca 2015 roku odbył się w Poznaniu IV Międzynarodowy Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla. W czasie tego kongresu przedstawiliśmy nasze stanowisko w sprawie drogi do intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

TEKSTY WSZYSTKICH ODCZYTÓW Z KOMENTARZAMI REDAKCYJNYMI (AD VOCEM) ZNAJDUJĄ SIĘ W NUMERZE MARIA REGINA POLONIAE 4-2015, KTÓRY W CAŁOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W DZIALE: IV KONGRES DLA CHRYSTUSA KRÓLA – POZNAŃ 2015.

Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski napisaliśmy list do Episkopatu i Rządu w sprawie intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Jest on w dziale LISTY DO EPISKOPATU I RZĄDU

Jeśli popieracie Państwo treść tego listu, prosimy o słowa wsparcia przez stronę www.smkp.pl lub bezpośrednio na adres smkp@plusnet.pl

 

II. PAŃSTWO I NARÓD.

 

NIECH POWSTANIE POLSKA

 

JAKO KATOLICKIE KRÓLESTWO


NARODU POLSKIEGO!
 

 

 

NIECH POWSTANIE POLSKA JAKO KATOLICKIE KRÓLESTWO NARODU POLSKIEGO!
MRP 6-2015-LICHEŃ-MODLITWA O KRÓLESTWO P[...]
Dokument PDF [1.2 MB]

Pełna relacja z tej pielgrzymki w intencji POWSTANIA POLSKI JAKO KATOLICKIEGO KRÓLESTWA NARODU POLSKIEGO znajduje się w dziale PIELGRZYMKA DO LICHENIA 2-2015

Kardynał Prymas August Hlond

 

O KRÓLESTWIE POLSKI

 

 

„trzeba będzie koniecznie dać Polsce króla, ale króla nowoczesnego”

(AH IV/17, k. 15-162)

 

„nasz klimat w tej chwili domaga się Króla”

(AH III/13, k. 186);

 

„nie mieliśmy szczęścia do prezydentów; Opatrzność ich przekreśliła”

(AH III/12, k. 224).

 

„Nic nie wyraża tak wolności Polski, jak monarchia i korona”. Erę nowej Polski „musimy zacząć rozwiązaniem ostatecznym i totalnym – Królestwem. Połowiczne formy nie załatwią sprawy, nie wyzwolą w pełni naszego ducha”

(AH III/13, k. 173, 186-189, 192).

 

„instytucja króla i dobry ustrój nie dadzą pierwszeństwa ani arystokracji, ani demokracji w znaczeniu tej i owej grupy, ale narodowi, bo każdy będzie mógł być nawet królem, jeżeli osobistymi wartościami swymi się na to będzie kwalifikował. Innych kwalifikacji nie będzie, ani rodowych, ani tradycyjnych, ani stanowych”

(AH III/12, k. 227).

 

„Król – źródło wszelkiej władzy w Państwie; właściwy szef wszystkiego, ale bezpośrednio działa tylko w sprawach określonych konstytucją; w innych przez konstytucyjne organy” (AH III/13, k. 180).

 

„Sejm nie nad rządem, bo rząd rządem, nad rządem tylko król, ale i rząd nie nad Sejmem, bo i nad Sejmem, tylko król” (AH III/13, k. 190).

 

Król ma być „szczytowym czynnikiem ładu w Rzeczypospolitej” oraz „czynnikiem naczelnym równowagi wewnętrznej kraju”

(AH III/13, k. 191, 196).

 

„Król może dać dymisję całemu rządowi, ale także poszczególnym ministrom, zastępując ich innymi. (…) To król daje narodowi rząd” (AH III/12, k. 227). Wszelako „król musi być karny nie tylko wobec konstytucji, ale także w używaniu swej władzy, w objawianiu swego autorytetu”

(AH III/13, k. 191)

 

Kandydat musi być Polakiem i katolikiem, nie może być ożeniony z cudzoziemką (wyjąwszy kraje będące z Polską w unii) lub z Żydówką, ani być „w jakikolwiek sposób skompromitowany”

(AH III/13, k. 195).

 

Nie powinien mieć więcej niż 50 lat

(AH III/12, k. 228).

 

PARTYJNY HALLOWEEN

 

Opublikowany 28.10.2015

WYBORY PARTYJNE TO SATANISTYCZNO-MASOŃSKIE ŚWIĘTO. TO ŚWIĘTO DEMO[NO]KRACJI - ŚWIĘTO SZATANA!!! ORAZ SATANISTYCZNYCH ZASTĘPÓW NA ZIEMI - PARTII POLITYCZNYCH.

CZAS Z TYM SKOŃCZYĆ!!!

Marszałek Sejmu Walnego

Wojciech Edward Leszczyński

 

Nasz komentarz:

Niepokalana i Wniebowzięta Królowa Polski powiedziała:

Narodzie Polski (…) strzeż się partyjności!

Tymczasem katolicy polscy modlą się do Bożej, ale jej nie słuchają, nie pełnią Jej woli tylko swoją i dlatego Polska umiera dla Polaków pod każdym względem. Polacy wolą głosować na reprezentantów partii politycznych niż na reprezentantów ziemi polskiej. Dlatego, jeśli nie odrzucą partii politycznych, to ziemię polską będą tracić – kawałek po kawałku. I będzie to wina katolików polskich – tzw. wielkich patriotów, którzy wiele o Polsce i patriotyzmie mówią, ale Królowej Polski nie słuchają i robią po swojemu.

Tymczasem sejmiki ziemskie są prawdziwą reprezentacją Narodu Polskiego bez obcych i polakopodobnych wrogów katolicyzmu i polskości. Sejmiki ziemskie drogą do powstania Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego, w którym władzę sprawować będą:

 

KRÓL

SENAT

SEJM WALNY

SEJMIKI ZIEMSKIE PROWINCJONALNE

SEJMIKI ZIEMSKIE POWIATOWE

 

Będzie:

ZAKAZ DZIAŁANIA PARTII POLITYCZNYCH,

bo partie reprezentują część a nie całość narodu i państwa.

 

Zarząd SMKP

 

Maria Regina Poloniae Nr 1-2016 zawiera  nasz głos w dyskusji do książki Stanisława Krajskiego „Przyszły ustrój Polski” który jest zatytułowany „Wielka Polska Katolicka i Narodowa. My, Polacy, takiej Polski chcemy”. W numerze są również artykuły o Chrzcie Polski i o ziemi polskiej.

 

III. NARÓD I ZIEMIA.

 

POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ

 

 

O ZIEMI POLSKIEJ – Ks. Trzeciak – Atak na polską ziemię

 

Kto posiada ziemię, ten jest panem kraju. Nie handel, nie rzemiosło, nie przemysł, jakkolwiek są konieczne do osiągnięcia dobrobytu każdego państwa, są tegoż podstawą ale tylko i wyłącznie ziemia jest fundamentem każdego narodu i państwa, jest jego największym skarbem, jest spuścizną po ojcach, jest wianem dla przyszłych pokoleń. (…)

 

Dlatego też ze wszystkich sił należy na alarm wołać:

 

Unarodowić ziemię!

 

Nie może polska ziemia przechodzić w ręce obce!

 

Ks. Stanisław Trzeciak

- Talmud o gojach czyli kwestia żydowska w Polsce - 1939

 

* * *

 

Ziemia i Religia podstawą Narodu.

 

Wincenty Witos

 

* * *

Ziemię trzeba bronić, a nie sprzedawać”

– bp Stanisław Napierała

„Rolnicy plasowani są na niskich stopniach hierarchii społecznej, mówi się o nich rzadko, niechętnie, nawet z politowaniem. To wielki błąd. To wysoce niesprawiedliwe. Wszyscy żyją z pracy rąk. Codziennie siadają do stołu, a o tych ludziach nie pamiętają” – ubolewał biskup apelując do Polaków o okazanie rolnikom wdzięczności za ich trud.

 

Bp Napierała apelował o obronę ziemi i nie sprzedawanie jej obcemu kapitałowi. „Szczęśliwy naród, który posiada własną ziemię. Ziemia to wolność i niepodległość. Ziemi nie wolno sprzedawać, a w Polsce sprzedaje się fabryki, banki, energię, media. Ziemię trzeba bronić, a nie sprzedawać jej z jakichkolwiek powodów, a już na pewno nie dla zapychania dziury budżetowej” – wołał bp Napierała.

 

Ordynariusz kaliski bronił prawa do obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej. „Świeckość to nie ateizm. Państwo świeckie nie ma nic wspólnego z zakazywaniem swoim obywatelom umieszczania czy noszenia znaków wiary tam, gdzie żyją, uczą się, leczą, bawią. Nie mąćcie ludziom w głowie, nie wciskajcie im w jedwabnych rękawiczkach pustki duchowej i moralnego nihilizmu. Ci, których próbujecie pozbawić prawa do wiary w życiu publicznym to są przede wszystkim biedni ludzie, których głosami wy najczęściej sięgacie po władzę” – wołał bp Napierała.

 

http://www.deon.pl/religia/kosciol/z-zycia-kosciola/art,2769,ziemi-trzeba-bronic-a-nie-sprzedawac.html

Dnia 1 maja 2016 roku ma wejść ustawa o wyprzedaży ziemi polskiej cudzoziemcom.

Jeśli nie powstrzymamy tej wyprzedaży ziemi polskiej obcym będziemy obcymi na własnej ziemi. Jak to uczynić? Czytaj w dziale POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ oraz w MRP 3-2015-PIELGRZYMKA DO LICHENIA W INTENCJI POMYŚLNOŚCI ZIEMI POLSKIEJ oraz w artykułach MRP        z roku 2014-2015

Oto świadectwo wyprzedaży ziemi polskiej przed 1 maja 2016 roku.

W 2000 roku ziemi polskiej sprzedano na cztery województwa.

Są to przybliżone dane obrońcy polskiej ziemi ś.p. europosła Filipa Adwenta, który po opublikowaniu pracy „Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski” ginie w wypadku samochodowym koło Grójca.

Z jego pracy wynika, że wykupiono już ziemię:

Holendrzy 200 000 ha

Niemcy 2400 000 ha

Duńczycy 70 000 ha

Inni 30 000 ha

Suma 2700 000 ha

W sumie wychodzi nam, że w roku 1998 ok. 2,7 mln ha polskiej ziemi znajdowało się w dyspozycji cudzoziemców. Jest to obszar 270 km na 100 km!

To jeszcze nic, drodzy koledzy internauci…

Dane na 2002 rok wskazują, że sprzedano w obce ręce… 5 milionów hektarów polskiej ziemi !!!

5 mln ha stanowi więc pas o stukilometrowej szerokości, ciągnący się od Szczecina do Krakowa.

Inaczej jeszcze: 5 mln ha, to mniej więcej powierzchnia prostokąta Szczecin-Koszalin-Kielce-Kraków !!!

Ziemi rolnej mamy 18,6 miliona hektarów z czego 5 milionów oddaliśmy w obce ręce do 2002 roku!

Jest to prawie 1/3 polskiej ziemi !

Teraz PO chce sprywatyzować LASY PAŃSTWOWE oraz POLSKIE RZEKI !!!

--------------------------------------------------------------

Źródło:

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wyprzedano-juz-97-polskiego-majatku-po-25-latach-polacy-zostali-dziadami-bez-pieniedzy-wal

maj 8th, 2015

Za: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=16646

Za:https://forumemjot.wordpress.com/2015/05/11/

wyprzedano-juz-97-polskiego-majatku-po-25-latach-polacy-zostali-dziadami-bez-pieniedzy-na-walizkach/#comment-10510

 

Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w obce ręce          (i sprzedaje – dop. SMKP) cudzoziemcom, ten zdradza swój naród”. Hipolit Cegielski

A kto przygląda się temu i nic nie robi ani nie modli się, aby tej sprzedaży nie było – ten jest współwinny zdrady Narodu Polskiego.

Zarząd SMKP

 

Polacy mogą stracić ziemię polską nie tylko przez jej wyprzedaż cudzoziemcom, ale przez jej zasiedlenie przez cudzoziemców, szczególnie przez imigrantów islamskich.

Współczynnik dzietności Polaków wynosi 1,2 co znaczy, że Polacy jako naród umierają, ponieważ minimalny współczynnik przetrwania narodu wynosi 2,1.                        U muzułmanów dzietność jest na poziomie 8,1.

Poza tym islam jest religią walczącą z innowiercami nie tylko militarnie, ale również pokojowo. W islamie istnieje zwyczaj pokojowego zdobywania terytoriów przez ich zasiedlanie. Tak dzieje się w Europie zachodniej. Nie chcemy pokojowego podboju Polski przez islam. Wszyscy muzułmanie chcą bowiem poddać cały świat pod panowanie Allaha  pokojowo lub militarnie i wprowadzić we wszystkich państwach świata szariat – również w Polsce.

Jeśli Polacy nie będą przeciwdziałać, to za dwa pokolenia Polaków będzie w Polsce niewielu. A muzułmanów?

 

Poniżej są trzy filmy.

Pierwszy opowiada jak Indianie Ameryki Północnej stracili ziemię w wyniku przyjęcia imigrantów z Europy, a drugi opowiada, jak Europejczycy wymrą w najbliższej przyszłości, jeśli będą bierni w sprawie imigrantów muzułmańskich. Trzeci jest relacją z manifestacji przeciw imigrantom, która odbyła się w Warszawie 12 września 2015 w Imieniny Królowej Polski i w rocznicę zwycięstwa nad muzułmanami pod Wiedniem 12 września 1683 r. Wypowiadają się głównie młodzi Polacy.

PIELGRZYMKA DO LICHENIA W INTENCJI POMYŚLNOŚCI ZIEMI POLSKIEJ
Wydanie specjalne MRP 2-2015
MRP 2-2015-LICHEŃ 1.pdf
Dokument PDF [5.4 MB]

CAŁĄ RELACJĘ MOŻNA PRZECZYTAĆ W DZIALE: PIELGRZYMKA DO LICHENIA 2015-1 W INTENCJI POMYŚLNOŚCI ZIEMI POLSKIEJ

 

Napisaliśmy do Pana Prezydenta i Pani Premier list o tej samej treści o nie sprzedawaniu ziemi polskiej niePolakom z pochodzenia. Znajdują sie one w dziale LISTY DO EPISKOPATU I RZĄDU. Jeśli popieracie Państwo treść tego listu, prosimy o słowa wsparcia przez stronę www.smkp.pl lub bezpośrednio na adres smkp@plusnet.pl

 

Ślepota środowisk narodowych na największe zagrożenie??? - utratę Ziem Zachodnich

 

Opublikowano Marzec 19, 2016 Przez a303 W Polska

Od lat wiadomo przecież o tym, że od 01.05 będzie sprzedaż polskiej ziemi.

 

Czy tylko ja mam pozostać na polu bitwy? Jak w takiej sprawie można codziennie tej kwestii nie sprawdzać??? Wierząc i obcym rządom i wierząc „swojemu” rządowi, gdy w innych sprawach tyle zachowujemy rezerwy???

 

Dlaczego narodowe czasopisma nie badają tej sprawy? Dlaczego milczą?

 

Zachęcam do zapoznania się na stronie www.stowarzyszenierkw.org z akcją Stowarzyszenia RKW związaną z obroną polskiej ziemi (ziemia prywatna w rękach tzw. słupów wcale nie jest chroniona przed cudzoziemcami, nowej ustawy jeszcze nie ma, a pierwsze jej czytanie w sejmie będzie dopiero w przeddzień dopuszczenia do sprzedaży ziemi prywatnej (a jeszcze senat i decyzja prezydenta – notariusze zdążą przepisać ziemie ze słupów na obcokrajowców).

 

Wyprzedaż polskiej ziemi to sprawnie przeprowadzana akcja koordynowana z zagranicy i od wewnątrz przez ukrytych zdrajców, w pełnej zasłonie dymnej różnego rodzaju działań, które mają odwrócić naszą uwagę i nas zmylić przed tym NAJWIĘKSZYM planem pozbawienia Polaków Polski!!!:

 

http://stowarzyszenierkw.org/2851-uwaga-informacje-o-rzadowej-ochronie-polskiej-ziemi-dezinformacja

 

Zbieramy podpisy i w sprawie ochrony ziemi polskiej przed wyprzedażą cudzoziemcom oraz w sprawie tzw. uchodźców. Wniosek o referendum ws zakazu sprzedaży ziemi osobom, które nie są obywatelami polskimi oraz wniosek o referendum ws przyjęcia uchodźców do pobrania w pdf.

 

PODAJ DALEJ!

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!

 

1. Zebraliśmy w ostatnich latach – gdy nie było przychylnego prezydenta, rządu, sejmu i senatu – ponad 2,6 mln podpisów pod referendum domagającym się OBRONY POLSKIEJ ZIEMI czyli renegocjacji układu akcesyjnego z UE, a to po to by nie doszło do sprzedaży cudzoziemcom polskiej ziemi rolnej i lasów.

 

Obecnie, gdy mamy nowego prezydenta, rząd, sejm i senat zapadło MILCZENIE w sprawie obrony przed wyprzedażą polskiej ziemi. NIE MA mowy o żadnych renegocjacjach traktatu akcesyjnego w sprawie ziemi (nawet w sprawie wyrównania dopłat dla rolników NIE MA żadnych działań), a trudno sobie wyobrazić lepszą dla Polski sytuację i bardziej osłabioną Unię Europejską niż teraz, gdy musi iść na ustępstwa wobec państw narodowych i boryka się z odśrodkowymi działaniami np. Wielkiej Brytanii stawiającej twardo warunki dalszego członkostwa w unii. Polska zamiast się przyglądać i pozytywnie kibicować Brytyjczykom powinna wystąpić sama (lub wraz z innymi państwami) o uzyskanie renegocjacji wielu niekorzystnych zapisów. Wspólnie TERAZ można UE zmusić do ustępstw, gdyż jest realnie zagrożona rozpadem i musi iść na ustępstwa, by w ogóle ocalić dalsze swoje istnienie.

 

Brak działań w sprawie obrony polskiej ziemi, gdy tego domagało się ponad 2,6 mln Polaków, w sytuacji gdy mniejsza ilość podpisów pod referendum w sprawie sześciolatków była słusznie wykorzystana do obalenia zamachu na polskie rodziny – wskazuje na to, że MUSIMY PONOWNIE ZAŻĄDAĆ referendum w tej dramatycznie ważnej kwestii!!!

 

Referendum ogłosić możne natychmiast Prezydent RP dodając od siebie i inne pytania, którymi rozstrzygnąć może ostatecznie i inne bardzo ważne kwestie (n. p. Trybunału, zmiany Konstytucji itp.)

 

2. NIE JEST prawdą jakoby przygotowywane obecnie propozycje zmian w ustawie zabezpieczały wyprzedaż ziemi w obce ręce – w proponowanej nowej ustawie wprost mowa jest o tym, że CUDZOZIEMCY nie mogą być traktowani INACZEJ jak obywatele Polski, będą mieli równe prawa w nabywaniu ziemi i w nowej ustawie wprost broni się takiej postawy (jeśli są utrudnienia w zakupie ziemi to tak samo dotyczą Polaków jak i cudzoziemców). A przecież na przykład w Danii, na Litwie i na Węgrzech NIE MA sprzedaży ziemi ojczystej w ręce cudzoziemców!!! A te państwa należą do UE!

 

3. Mówi się już tylko i wyłącznie o wstrzymaniu sprzedaży ziemi PAŃSTWOWEJ, a nie ziemi polskiej w ogóle. Ziemia rolna i ziemia zalesiona prywatna może być od 1 maja 2016 sprzedawana w obce ręce BEZ OGRANICZEŃ.

 

4. Mowa jest też w proponowanych zmianach w ustawie – nawet jeśli chodzi o ziemię państwową – tylko o moratorium sprzedaży na 5 lat. A przecież rząd się może zmienić w przyszłości i brak zabezpieczenia sprzedaży w obce ręce da możliwość w każdej chwili kolejnemu rządowi odstąpienie od takiego postanowienia i sprzedawanie państwowej ziemi rolnej i leśnej cudzoziemcom.

 

5. Proponowane w ustawie „zabezpieczenia” dotyczące tak samo Polaków jak i cudzoziemców, są dziecinnie łatwe do obejścia. Np. konieczność zamieszkiwania (nie zameldowania i obywatelstwa!) na terenie gminy lub gminy sąsiedniej co najmniej od 5 lat będzie łatwo można ominąć poprzez działania korupcyjne i uzyskanie za łapówkę stosownego poświadczenia od urzędników lub od mieszkańców gminy cierpiących ubóstwo lub bezrobotnych, którzy za odpowiednią kwotę „potwierdzą” nabywcy „zamieszkiwanie” (jest to bowiem termin bardzo nieprecyzyjny i trudny do podważenia – nie ma bowiem konieczności stałego zamieszkiwania, a tymczasowe zamieszkiwanie jest dowolnie interpretowane).

 

6. Proponowane przez rząd zmiany w ustawie nie wiadomo dlaczego mają być głosowane dopiero w ostatnich dniach kwietnia, a przecież od 1 maja ma być dopuszczony wolny obrót ziemią – zatem, zanim wejdą nowe przepisy w życie (i tak nie chroniące wystarczająco ziemi przed wykupem), tzw. „słupy”, na które Niemcy od ponad 25 lat dokonują wykupu ziemi, zdążą NOTARIALNIE przenieść tytuły własności na nowych niemieckich właścicieli.

 

O szczegółach tych niewystarczających zmian ustawy można dowiedzieć się telefonując do Ministerstwa Rolnictwa – 226231397 lub 226231561, a projekt zmian jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji

http://www.rcl.gov.pl/ [ https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280704 ]

 

7. Ze sprawą obrony ziemi łączy się nierozerwalnie kwestia tzw. uchodźców eskalowana (na siłę i pozornie bez sensu) przez bezdzietne Niemcy. Otóż islamscy NACHODŹCY, gdy już staną się obywatelami Niemiec, jako obywatele Niemiec (i obywatele Unii Europejskiej) będą mieli nieograniczone prawo do osiedlania się w całej Unii Europejskiej, także w Polsce, a może przede wszystkim w Polsce – o ile na przykład rząd niemiecki wesprze ich osiedlanie się w naszym kraju (w granicach niemieckich z 1937 roku) stosownymi, umarzalnymi kredytami, a dodatkowo ich rodziny wielodzietne będą wsparte socjalną opieką niemiecką lub do wyboru polską (+500). Trzeba wiedzieć, że Niemcy od dziesiątków lat konsekwentnie udzielają swym obywatelom umarzalnych kredytów, jeśli tylko zechcą „odkupić lub nabyć” ziemię położoną w jakimkolwiek rejonie naszych Ziem Odzyskanych.

 

W związku z tym KONIECZNE jest, jak najszybciej, zebranie minimum 500 000 podpisów domagających się referendum. Zbieramy podpisy pod referendum zarówno w kwestii obrony polskiej ziemi, ale także w sprawie sprowadzania do Polski tzw. uchodźców.

 

W obu przypadkach Prezydent RP może dodać do tych pytań inne ważne pytania dotyczące spraw ustrojowych naszej Ojczyzny – do tego jednak potrzebne są nasze podpisy.

 

Formularze są w załącznikach, ale można je także pobrać ze strony:

http://stowarzyszenierkw.org/2829-folmularz-do-podpisow-referendum-w-spr…

jeśli link się nie otwiera:

http://wp.me/p3vwgV-16N

 

* * *

 

POLSKA ZIEMIA a UCHODŹCY – do pobrania formularze zbiórki podpisów w obronie polskiej ziemi!

formularz do pobrania:

1.tzw. uchodźcy: http://stowarzyszenierkw.org

/uploads/pliki/2602411348450460298.pdf

2.obrona ziemi:

http://stowarzyszenierkw.org

/uploads/pliki/34761335584142301.pdf

 

* * *

 

Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do włączenia się w tę NAJWAŻNIEJSZĄ dziś kwestię polską.

 

Marcin Dybowski

 

509 458 438

http://stowarzyszenierkw.org

http://stowarzyszenierkw.org/koordynatorzyrkw

http://www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

 

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/slepota-srodowisk-narodowych-na-najwieksze-zagrozenie-utrate-ziem-zachodnich-2016-03

 

 

Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose : Polacy co się z wami dzieje?!

 

V. KRUCJATA DLA POLSKI

 

KRUCJATA DLA POLSKI 2015.pdf
Dokument PDF [25.5 MB]

Zapraszamy do Krucjaty dla Polski w intencjach Jezusa i Marii oraz naszej. Pełna informacja o krucjacie znajduje się w dziale KRUCJATA DLA POLSKI u góry strony. Poniżej przedstawiamy tylko kilka stron. Hasłem krucjaty jest zawołanie JEZU RATUJ POLSKĘ!

W dziale na górze strony znajduje się broszura KRÓLOWA POLSKI MÓWI DO POLAKÓW W KRAKOWIE I GRĄBLINIE.

Broszura ta zawiera najważniejsze objawienia naszej Matki i Królowej dla Narodu i Państwa Polskiego. W tej broszurze są w całości dwie książeczki: Józefa Stanisława Pietrzaka „Niepokalana Królowa Polski” opisująca objawienia w Krakowie w 1610 roku oraz Intronizację Lwowską w 1656 roku oraz książeczka ks. Eugeniusza Makulskiego „Sanktuarium Maryjne w Licheniu” opisująca wszystkie znane objawienia MB Królowej Polski z Orłem Białym w Grąblinie w roku 1850. Każdy katolik polski powinien obowiązkowo tę broszurę przeczytać, jeśli chce żyć katolicyzmem związanym z polskością. Polecamy!

 

 

W Maria Regina Poloniae nr 2-2016 znajduje się, między innymi, głos w dyskusji do książki Stanisława Krajskiego „Przyszły ustrój Polski”. Spis treści jest przedstawiony poniżej. Zapraszamy do czytania!